Host By

1. Parizaad Kolah

2.  Archana Puran Singh

Main Judge

Shekhar Suman

Judges

1. Rajpal Yadav

2. Surender Sharma

3. Gurpreet Ghuggi

4. Sugandha Mishra

5. Suresh Albela

India’s Laughter Champion